ราคาล่าสุด
ERW

-0.05

6.60

-0.75%

วันก่อนหน้า-เปิด 6.65 - 6.65

สูงสุด - ต่ำสุด 6.70 - 6.45

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 6.00 - 9.00

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.55/223,300

ปริมาณ (หุ้น) 6,756,100

มูลค่า ('000 บาท) 44,069

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.60/137,000

ปรับปรุงล่าสุด: 14 Dec 2018 16:35เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %