ราคาล่าสุด
ERW

+0.40

6.20

6.90%

วันก่อนหน้า-เปิด 5.80 - 5.90

สูงสุด - ต่ำสุด 6.20 - 5.90

สูงสุด - ต่ำสุด 52 สัปดาห์ 3.92 - 6.20

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

6.15/166,100

ปริมาณ (หุ้น) 22,929,900

มูลค่า ('000 บาท) 139,205

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ 6.20/1,506,000

ปรับปรุงล่าสุด: 19 Sep 2017 16:35เครื่องคำนวณการลงทุน
จำนวนหุ้น หุ้น วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาซื้อ บาท
ราคาขาย บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %
เงินลงทุน
มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท
ผลตอบแทน
มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท
กำไร/ขาดทุน
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %